افینسنس AFFINESSENCE

استفاده از عطر های افینسنس به معنای آمیختن حواس و روح شما با حضور و امضای واقعی است.
افینسنس این مجموعه را به کسانی که عاشق کیفیت مثال زدنی هستند تقدیم می کند. مهمتر از همه، این تقدیم به کسانی است که می خواهند اجازه دهند تا احساسات و قلبشان صحبت کنند.
چشمان خود را ببندید و از غریزه خود پیروی کنید: عطر خود را از افینسنس انتخاب کنید و اجازه دهید تا از خود بیخود شوید!

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی